Regulamin „Domki i Kemping Bartek”

Regulamin konkursu „WYGRAJ WEEKEND W DOMKU HOLENDERSKIM”
Domki i Kemping Bartek w Łukęcinie

 

 • Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest firma Stolbau Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sierpowej 6h, NIP: 9552024693
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu
 • Warunki uczestnictwa
 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook
 3. Konkurs trwa od 8 do 30 kwietnia do godz. 00:00
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 maja o godz. 18:00 na fanpage’u Domki i Kemping Bartek w Łukęcinie
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/domkibartek/
 • Zadanie konkursowe
 1. Zadanie konkursowe:
 • Polub nasz fanpage
 • Oznacz pod postem konkursowym osoby, które chcesz zabrać na wakacje do Domki i Kemping Bartek w Łukęcinie
 • Napisz dlaczego właśnie z nimi chcesz spędzić weekend w naszym domku holenderskim
 • Udostępnij nasz post konkursowy na swoim profilu
 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi
 2. W konkursie zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca
 3. Najlepsza odpowiedź zostanie wybrana przez zespół Stolbau Eko Sp. z o.o. przez głosowanie
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook
 5. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach
 6. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy, niecenzuralne i obraźliwe słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie
 • Nagroda
 1. Nagrodą w konkursie jest pobyt w terminie 21-23 czerwiec 2024r., dla 4 osób w domku holenderskim „Domki i Kemping Bartek w Łukęcinie”
 2. Nagrodę może odebrać osoba wyłoniona w konkursie jako Zwycięzca
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 22 czerwca 2024r. do godz. 15:00. Po tym czasie nagroda traci ważność
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage’u „Domki i Kemping Bartek w Łukęcinie”
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności tych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i skontaktowanie się z nim w celu realizacji Nagrody
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu
 • Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzania lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: bartek@stolbau-eko.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis „Konkurs na Facebook”
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia
 • Obowiązek Informacyjny
 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Stolbau Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sierpowej 6h. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem biuro@stolbau-eko.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Domki i Kemping Bartek w Łukęcinie
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
 • Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Domki i Kemping Bartek w Łukęcinie
 4. Biorąc udział w konkursie Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu
Regulamin „Domki i Kemping Bartek” w Łukęcinie

Postanowienia ogólne.

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków oraz pobytu na polu namiotowym „Domki i Kemping Bartek” w Łukęcinie (zwany dalej również Ośrodkiem). Dokonanie rezerwacji lub wniesienie opłaty za pobyt jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Rezerwacja i płatność.

 • Nasi Goście mogą dokonać rezerwacji w następujący sposób:
  – wysyłając maila na adres: bartek@stolbau-eko.pl,
  – wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.kempingbartek.pl
  – telefonicznie pod nr (91)4837018, (91)4312629, 695095185.
 • Potwierdzenie rezerwacji, a tym samym zawarcie umowy najmu dotyczącej zakwaterowania, następuje po wpłacie zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w terminie 2 tygodni od zgłoszenia rezerwacji przez Gościa. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza niezawarcie umowy najmu.
 • Zwrot zadatku następuje wyłącznie w przypadku rezygnacji z rezerwacji i odstąpienia od umowy dokonanych nie później niż 30 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku późniejszej rezygnacji do zadatku zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 • Gość zobowiązany jest zapłacić pozostałą kwotę za pobyt w dniu przyjazdu gotówką lub kartą w walucie polskiej, wraz z opłatą klimatyczną. W przypadku braku takiej zapłaty uważa się, że Gość zrezygnował z zakwaterowania.
 • W przypadku skrócenia pobytu Gościowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby, a dokonaną zapłatę zalicza się na poczet szkody poniesionej przez Domki i Kemping Bartek z tytułu rezygnacji przez Gościa.
 • Oferta oraz podane ceny zawarte na stronie www.kempingbartek.pl mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika Ośrodka telefonicznie bądź przy rezerwacji online.
 • Wszystkie ceny oferowane przez „Domki i Kemping Bartek” zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT (8%).
 • W cenę pobytu w domku wliczone są: pościel, końcowe sprzątanie, internet bezprzewodowy, opłaty za media (woda, prąd,), parking dla 1 samochodu.
 • Na życzenie Gościa Domki i Kemping Bartek wystawi fakturę.
 • Wszelkie zmiany w rezerwacji powinny być dokonywane mailowo lub telefonicznie i muszą zostać zaakceptowane przez Domki Kemping Bartek. Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów. Domki i Kemping Bartek zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy Najmu Gościowi nie przysługuje zwrot zadatku

Zakwaterowanie

 • Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest późniejszy wyjazd, ale musi być on wcześniej zaakceptowany przez Pracownika Ośrodka. Zakwaterowanie w późniejszych godzinach nocnych (po 23.00) możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, w celu potwierdzenia tożsamości.
 • Domki i Kemping Bartek zastrzega sobie możliwość niewydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie oraz stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
 • Domki i Kemping Bartek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu kempingu, gości lub szkodę na osobie gościa, pracownika kempingu lub innych osób albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.
 • W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Domki i Kemping Bartek zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

Pobyt

 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku stanowiącym miejsce zakwaterowania nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 • W domku stanowiącym miejsce zakwaterowania obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 • Cisza nocna obowiązuje na terenie całego Ośrodka w godzinach od 23:00 do 7:00.
 • Osoby przebywające na terenie Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody i zostaną obciążone kosztami jej naprawy.
 • Gość Ośrodka powinien zawiadomić pracownika recepcji o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego pracownik Ośrodka na przedłużaczach wydanych z recepcji.
 • Kuchnia przeznaczona jest wyłącznie dla Gości Ośrodka. Produkty w lodówkach należy przechowywać w pojemnikach oznaczonych numerem domku lub namiotu. Produkty nieoznakowane będą usuwane. Kuchnia otwarta jest od 7.00 do 22.00.
 • Do dyspozycji Gości jest łóżeczko turystyczne, dostępne bezpłatnie po uprzedniej rezerwacji.
 • Na terenie Ośrodka funkcjonuje bezpłatna strefa Wi-Fi.
 • Gość Ośrodka nie może przekazywać domku ani też miejsca na polu namiotowym innym osobom, bez uzyskania zgody Pracownika Ośrodka nawet, jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Parking

 • Na terenie ośrodka znajduje się ogrodzony parking przeznaczony wyłącznie dla Gości Ośrodka. Miejsce dla jednego samochodu jest wliczone w cenę domku. Za dodatkowe miejsce parkingowe pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
 • Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez pracownika Ośrodka .
 • Brama wjazdowa otwarta jest od 7.00 do 23.00.

Zwierzęta

 • Warunkiem przyjęcia zwierząt jest zgłoszenie przyjazdu ze zwierzęciem w momencie rezerwacji oraz uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem.
 • Zwierzęta na terenie Ośrodka muszą być trzymane na smyczy oraz wyprowadzane na spacer na smyczy poza teren Ośrodka.
 • W domkach zwierzęta mogą spać wyłącznie na swoich posłaniach, do posiadania których zobowiązani są właściciele zwierząt. Jeżeli pościel i narzuty w domkach będą zabrudzone (sierść, błoto itp.) lub zniszczone, właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do pokrycia kosztów czyszczenia bądź zakupu nowych.
 • Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy i niezakłócanie spokoju innym Gościom.
 • Za wszelkie szkody na mieniu Ośrodka i innych Gości, spowodowane przez zwierzęta, odpowiedzialność ponoszą właściciele zwierząt.
 • W przypadku uciążliwego zakłócania pobytu innych Gości przez zwierzęta, Domki Kemping Bartek ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu właścicielowi zwierzęcia w trybie natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest STOLBAU EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sierpowej 6H, 70-016 Szczecin, NIP: 955-20-24-693, REGON: 812401360
 • Domki i Kemping Bartek zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności znajdującej się pod adresem: http://kempingbartek.pl/dmxzy_polityka_prywatnosci.html Akceptując Regulamin Gość Kempingu równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Inne postanowienia

  • Domki i Kemping Bartek nie ponosi odpowiedzialności za samochody, przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste przechowywane na terenie Kempingu przez Gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem domków, przyczep i namiotów oraz stosowne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów.
  • Domki i Kemping Bartek nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu.
  • Osoby przebywające na terenie Ośrodka wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku przez Domki i Kemping Bartek dla celów marketingowych.
  • Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
   – Na stronie internetowej: www.kempingbartek.pl
   – Na tablicy informacyjnej w recepcji Ośrodka

Życzymy miłego i spokojnego wypoczynku