Regulamin „Domki i Kemping Bartek”

Regulamin
„Domki i Kemping Bartek”

Postanowienia ogólne.

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków oraz pobytu na polu namiotowym „Domki i Kemping Bartek” w Łukęcinie (zwany dalej również Ośrodkiem). Dokonanie rezerwacji lub wniesienie opłaty za pobyt jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Rezerwacja i płatność.

 • Nasi Goście mogą dokonać rezerwacji w następujący sposób:
  – wysyłając maila na adres: bartek@stolbau-eko.pl,
  – wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.kempingbartek.pl
  – telefonicznie pod nr (91)4837018, (91)4312629, 695095185.
 • Potwierdzenie rezerwacji, a tym samym zawarcie umowy najmu dotyczącej zakwaterowania, następuje po wpłacie zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w terminie 2 tygodni od zgłoszenia rezerwacji przez Gościa. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza niezawarcie umowy najmu.
 • Zwrot zadatku następuje wyłącznie w przypadku rezygnacji z rezerwacji i odstąpienia od umowy dokonanych nie później niż 30 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku późniejszej rezygnacji do zadatku zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 • Gość zobowiązany jest zapłacić pozostałą kwotę za pobyt w dniu przyjazdu gotówką lub kartą w walucie polskiej, wraz z opłatą klimatyczną. W przypadku braku takiej zapłaty uważa się, że Gość zrezygnował z zakwaterowania.
 • W przypadku skrócenia pobytu Gościowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby, a dokonaną zapłatę zalicza się na poczet szkody poniesionej przez Domki i Kemping Bartek z tytułu rezygnacji przez Gościa.
 • Oferta oraz podane ceny zawarte na stronie www.kempingbartek.pl mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika Ośrodka telefonicznie bądź przy rezerwacji online.
 • Wszystkie ceny oferowane przez „Domki i Kemping Bartek” zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT (8%).
 • W cenę pobytu w domku wliczone są: pościel, końcowe sprzątanie, internet bezprzewodowy, opłaty za media (woda, prąd,), parking dla 1 samochodu.
 • Na życzenie Gościa Domki i Kemping Bartek wystawi fakturę.
 • Wszelkie zmiany w rezerwacji powinny być dokonywane mailowo lub telefonicznie i muszą zostać zaakceptowane przez Domki Kemping Bartek. Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów. Domki i Kemping Bartek zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy Najmu Gościowi nie przysługuje zwrot zadatku

Zakwaterowanie

 • Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest późniejszy wyjazd, ale musi być on wcześniej zaakceptowany przez Pracownika Ośrodka. Zakwaterowanie w późniejszych godzinach nocnych (po 23.00) możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, w celu potwierdzenia tożsamości.
 • Domki i Kemping Bartek zastrzega sobie możliwość niewydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie oraz stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
 • Domki i Kemping Bartek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu kempingu, gości lub szkodę na osobie gościa, pracownika kempingu lub innych osób albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.
 • W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Domki i Kemping Bartek zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

Pobyt

 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku stanowiącym miejsce zakwaterowania nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 • W domku stanowiącym miejsce zakwaterowania obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 • Cisza nocna obowiązuje na terenie całego Ośrodka w godzinach od 23:00 do 7:00.
 • Osoby przebywające na terenie Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody i zostaną obciążone kosztami jej naprawy.
 • Gość Ośrodka powinien zawiadomić pracownika recepcji o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego pracownik Ośrodka na przedłużaczach wydanych z recepcji.
 • Kuchnia przeznaczona jest wyłącznie dla Gości Ośrodka. Produkty w lodówkach należy przechowywać w pojemnikach oznaczonych numerem domku lub namiotu. Produkty nieoznakowane będą usuwane. Kuchnia otwarta jest od 7.00 do 22.00.
 • Do dyspozycji Gości jest łóżeczko turystyczne, dostępne bezpłatnie po uprzedniej rezerwacji.
 • Na terenie Ośrodka funkcjonuje bezpłatna strefa Wi-Fi.
 • Gość Ośrodka nie może przekazywać domku ani też miejsca na polu namiotowym innym osobom, bez uzyskania zgody Pracownika Ośrodka nawet, jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Parking

 • Na terenie ośrodka znajduje się ogrodzony parking przeznaczony wyłącznie dla Gości Ośrodka. Miejsce dla jednego samochodu jest wliczone w cenę domku. Za dodatkowe miejsce parkingowe pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
 • Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez pracownika Ośrodka .
 • Brama wjazdowa otwarta jest od 7.00 do 23.00.

Zwierzęta

 • Warunkiem przyjęcia zwierząt jest zgłoszenie przyjazdu ze zwierzęciem w momencie rezerwacji oraz uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem.
 • Zwierzęta na terenie Ośrodka muszą być trzymane na smyczy oraz wyprowadzane na spacer na smyczy poza teren Ośrodka.
 • W domkach zwierzęta mogą spać wyłącznie na swoich posłaniach, do posiadania których zobowiązani są właściciele zwierząt. Jeżeli pościel i narzuty w domkach będą zabrudzone (sierść, błoto itp.) lub zniszczone, właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do pokrycia kosztów czyszczenia bądź zakupu nowych.
 • Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy i niezakłócanie spokoju innym Gościom.
 • Za wszelkie szkody na mieniu Ośrodka i innych Gości, spowodowane przez zwierzęta, odpowiedzialność ponoszą właściciele zwierząt.
 • W przypadku uciążliwego zakłócania pobytu innych Gości przez zwierzęta, Domki Kemping Bartek ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu właścicielowi zwierzęcia w trybie natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest STOLBAU EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sierpowej 6H, 70-016 Szczecin, NIP: 955-20-24-693, REGON: 812401360
 • Domki i Kemping Bartek zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności znajdującej się pod adresem: http://kempingbartek.pl/dmxzy_polityka_prywatnosci.html Akceptując Regulamin Gość Kempingu równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Inne postanowienia

  • Domki i Kemping Bartek nie ponosi odpowiedzialności za samochody, przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste przechowywane na terenie Kempingu przez Gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem domków, przyczep i namiotów oraz stosowne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów.
  • Domki i Kemping Bartek nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu.
  • Osoby przebywające na terenie Ośrodka wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku przez Domki i Kemping Bartek dla celów marketingowych.
  • Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
   – Na stronie internetowej: www.kempingbartek.pl
   – Na tablicy informacyjnej w recepcji Ośrodka

Życzymy miłego i spokojnego wypoczynku