Regulamin ośrodka

Regulamin Kempingu Bartek

1.       Postanowienia ogólne.

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków zamieszczonych na stronie www.kempingbartek.pl oraz pobytu na polu namiotowym. Dokonanie rezerwacji lub wniesienie opłaty za pobyt jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

2.       Rezerwacja i płatność.

a) Nasi Goście mogą dokonać rezerwacji w następujący sposób:
- wysyłając maila na adres: bartek@stolbau-eko.pl,

- wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.kempingbartek.pl
- telefonicznie pod nr (91)4837018, (91)4312629, 695095185.

b) Potwierdzenie rezerwacji, a tym samym zawarcie umowy najmu dotyczącej zakwaterowania, następuje po wpłacie zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu w terminie 2 tygodni od zgłoszenia rezerwacji przez Gościa. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza niezawarcie umowy najmu.

c) Zwrot zadatku następuje wyłącznie w przypadku rezygnacji z rezerwacji i odstąpienia od umowy dokonanych nie później niż 30 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku późniejszej rezygnacji do zadatku zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

d) Gość zobowiązany jest zapłacić pozostałą kwotę za pobyt w dniu przyjazdu gotówką w walucie polskiej, wraz z opłatą klimatyczną. W przypadku braku takiej zapłaty uważa się, że Gość zrezygnował z zakwaterowania.

e) W przypadku skrócenia pobytu Gościowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby, a dokonaną zapłatę zalicza się na poczet szkody poniesionej przez Kemping Bartek z tytułu rezygnacji przez Gościa.

f) Oferta oraz podane ceny zawarte na stronie www.kempingbartek.pl mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika Kempingu Bartek telefonicznie bądź przy rezerwacji online.

g) Wszystkie ceny oferowane przez Kemping Bartek zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT (8%).

h) W cenę pobytu wliczone są: pościel, końcowe sprzątanie, internet bezprzewodowy, opłaty za media (woda, prąd,), parking.

i)  Na życzenie Gościa Kemping Bartek wystawi fakturę.

j) Wszelkie zmiany w rezerwacji powinny być dokonywane mailowo lub telefonicznie i muszą zostać zaakceptowane przez Kemping Bartek. Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów. Kemping Bartek zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy Najmu Gościowi nie przysługuje zwrot zadatku

3.       Zakwaterowanie.

a) Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest późniejszy wyjazd, ale musi być on wcześniej zaakceptowany przez Pracownika Kempingu Bartek. Zakwaterowanie w późniejszych godzinach nocnych (po 23.00) możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

b) Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, w celu potwierdzenia tożsamości.

c) Kemping Bartek zastrzega sobie możliwość niewydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie oraz stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

d) W domku stanowiącym miejsce zakwaterowania obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

e) W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Kemping Bartek zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

f) Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku stanowiącym miejsce zakwaterowania nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

g) Cisza nocna obowiązuje na terenie całego Kempingu w godzinach od 23:00 do 7:00.

h) Osoby przebywające na terenie Kempingu ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody i zostaną obciążone kosztami jej naprawy.

i) Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego pracownik kempingu.

j) Kuchnia przeznaczona jest wyłącznie dla Gości Kempingu. Produkty w lodówkach należy przechowywać w pojemnikach oznaczonych numerem domku lub namiotu. Produkty nieoznakowane będą usuwane. Kuchnia otwarta jest od 7.00 do 22.00.

k) Do dyspozycji Gości jest łóżeczko turystyczne, dostępne bezpłatnie po uprzedniej rezerwacji.

l)  Gość Kempingu nie może przekazywać domku ani też miejsca na polu namiotowym innym osobom, bez uzyskania zgody Pracownika Kempingu nawet, jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

4.       Parking.

a) Na terenie ośrodka znajduje się ogrodzony parking przeznaczony wyłącznie dla Gości Kepmingu Bartek. Miejsce dla jednego samochodu jest wliczone w cenę domku. Za dodatkowe miejsce parkingowe pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem Kempingu Bartek.

b) Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez pracownika Kempingu Bartek.

c) Brama wjazdowa otwarta jest od 7.00 do 23.00.

5.       Zwierzęta

a) Warunkiem przyjęcia na Kemping zwierząt jest zgłoszenie przyjazdu ze zwierzęciem w momencie rezerwacji.

b) Psy muszą być wyprowadzane na smyczy poza teren Kempingu.

c) W domkach zwierzęta mogą spać wyłącznie na swoich posłaniach, do posiadania których zobowiązani są właściciele zwierząt. Jeżeli pościel i narzuty w domkach będą zabrudzone (sierść, błoto itp.) lub zniszczone, właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do pokrycia kosztów czyszczenia bądź zakupu nowych.

d) Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy i niezakłócanie spokoju innym Gościom.

e) Za wszelkie szkody na mieniu Kempingu i innych Gości, spowodowane przez zwierzęta, odpowiedzialność ponoszą właściciele zwierząt.

6.       Inne postanowienia

a) Kemping Bartek nie ponosi odpowiedzialności za samochody, przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste przechowywane na terenie Kempingu przez Gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem domków, przyczep i namiotów oraz stosowne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów

b) Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i umowy najmu oraz dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

c) Kemping Bartek nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu

d) Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

 - Na stronie internetowej: www.kempingbartek.pl

 - Na tablicy informacyjnej w recepcji Kempingu Bartek

 

Życzmy miłego i spokojnego wypoczynku

facebook